shutters makers logo

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

a. Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met shuttermakers.nl zijn deze voorwaarden van toepassing. 

b. Door het plaatsen van een bestelling via shuttermakers.nl worden deze algemene voorwaarden van toepassing. shuttermakers.nl wordt hierna aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna aangeduid als opdrachtgever.

c. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op shuttermakers.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.

Artikel 2 - risico- en eigendomsovergang

a. De eigendom van goederen gaat pas op opdrachtgever over indien de prijs voor alle goederen inclusief de prijs voor eventuele montage en/of inbedrijfstelling, volledig is betaald. Bij niet tijdige, volledige betaling is shuttermakers.nl gerechtigd de goederen zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen.

b. Het risico van de goederen gaat over op opdrachtgever  op het moment van levering.

c. Mocht er na oplevering van de montage en de shutters een derde partij of consument aanpassingen, verbeteringen of dergelijke handelingen aan de shutters of de staat van montage aanbrengen vervalt de garantie op kwaliteit en montage van het product.

Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomsten

a. Opdrachtnemer behoudt zich uit het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. 

b. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren. 

Artikel 4 - Levering

a. De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

b De levertijd gaat in op het moment dat de schriftelijke orderbevestiging (email) is ontvangen van opdrachtnemer.

c. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het afleveradres. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend afleveradres, zullen alle kosten voor het opnieuw aflevering, welke tenminste vijtig euro bedragen, in rekening worden gebracht.

d. Shuttermakers.nl , is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. Op de opdrachtgever rust een afnameplicht. Kleine tekortkomingen heffen de plicht tot afname niet op.

Artikel 5 - Prijs en prijswijziging

a. Prijzen zijn gebaseerd op levering en uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende gewone werkuren bij shuttermakers.nl

b.Alle prijzen zijn inclusief vervoer en inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

c. Betaling dient te geschieden per bank overschrijving of a contant.

d. Betaling  per bank overschrijving dient uiterlijk op de vijfde werkdag na de factuurdatum plaats te vinden door bijschrijving op een bank- of girorekening van shuttermakers.nl zonder aftrek van kosten of een korting. Orders worden slechts in bestelling genomen na een aanbetaling van 50% van het totale orderbedrag.

e. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

f. Verrekening met vorderingen op shuttermakers.nl is niet toegestaan, tenzij het een uitdrukkelijk en schriftelijk door shuttermakers.nl erkende vordering betreft.

g Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

Artikel 6 - Reclames 

a Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Artikel 7 - Garantie

 a. Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende drie jaar na leveringsdatum garantie tegen materiaal‐ en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings‐, gebruiks‐ en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. De garantie beperkt zicht te allen tijde uitsluitend tot het leveren en monteren van vervangende onderdelen.

b. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

c. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.

d. Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn ge├»nstalleerd beperkt de garantie zich eveneens tot het leveren en monteren van de vervangende onderdelen. Als binnen 3 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. 

e. Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden slechts verleend indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer verleend, en strekt zich nooit verder uit dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos her-uitvoeren van ondeugdelijk werk. 

f. De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik. 

g. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings‐ of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door opdrachtnemer te leveren en/of installeren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of beoordelingen. 

h. Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud. 

Artikel 8 - Overmacht 

a. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.